BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Daizragore Tushakar
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 26 September 2009
Pages: 333
PDF File Size: 1.11 Mb
ePub File Size: 5.62 Mb
ISBN: 691-8-34008-795-8
Downloads: 96326
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kezshura

Zo werden huizen in Overijssel en Zeeland nog geen procent meer waard figuur 1. Dekking dient eerst intern binnen het eigen apparaat te worden gezocht. De lagere ontvangsten uit tabak zijn het spiegelbeeld van meevallende ontvangsten over In januari trad een nieuwe Griekse regering aan en volgde een periode van politieke onzekerheid.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord png – Wikimedia Commons

Het dividend op de staatsdeelnemingen viel mee inomdat de dividenden van Tennet, de NS en Gasunie in hoger waren dan verwacht. Het nieuwe agentschap heeft een verwachte omzet van 1,4 miljard euro. Ad 4 Saldo geldelijk beheer van het Rijk. Tegelijkertijd blijven de aanhoudend hoge kredietgroei en de stijgende schuldenlasten van de Begrotingsakkkord overheid vooral via lagere overheden en staatsbanken en -bedrijven een aandachtspunt.

In bijlage 10 is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste aanbevelingen uit begrotingsakkoorf doorlichtingen die zijn afgerond.

Het feitelijk tekort in bedroeg 1,8 procent van het bbp, en dat is een verbetering van 0,4 procentpunt ten opzichte van de verwachting in de Miljoenennota Ten opzichte van de Miljoenennota heeft het kabinet onder dit deelkader 1,7 miljard euro meer uitgegeven dan eerder verwacht, zoals tabel 2. Alle departementale chief information officers zijn inmiddels lid van de begrotongsakkoord van hun ministerie.

Ook het consumentenvertrouwen steeg verder. De Nationale Verklaring laat een positief beeld zien van de rechtmatigheid van de uitgaven. After a decrease in purchasing power during both andit will continue to decrease during both and Landen die veel grondstoffen exporteren hadden last van deze ontwikkelingen.

  KUCHASK NORMY PDF

Begrotingeakkoord verkoop van Vivat leidde tot een boekwaardeverlies voor de holding SNS Reaal van ongeveer 1,8 miljard euro.

De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting vpb zijn in per saldo met 8,5 procent gestegen. De overheidsschuld is uitgekomen op 65,1 procent van het bbp, tegen de eerder verwachte 70,0 procent van het bbp, zoals tabel 2.

Daarnaast is op de website rijksbegroting.

De omvang van de Nederlandse afdrachten is in de eerste plaats gebaseerd op de totale uitgaven van de EU. Ondanks de goede kwaliteit van het financieel management bij het Rijk in zijn er ook aandachtspunten.

Dat is het feitelijke overheidstekort geschoond voor invloeden van de economische conjunctuur en incidentele budgettaire kosten en baten.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord 2013.png

Onderaan de tabel worden de totalen van alle maatregelen opgeteld. Vaak vullen departementen deze onderdelen nog niet in volgens de geldende voorschriften en missen zij scherpte. In juni besloot het kabinet de winning verder terug te dringen tot 30 miljard m 3.

Na de invoering van verplicht schatkistbankieren stalden decentrale overheden aan het einde van 5,6 miljard euro in de schatkist, bovenop de 1,0 miljard euro die zij al vrijwillig aanhielden in de schatkist. De risicoregelingen op nationaal niveau vormen slechts een deel van het totale risico dat de collectieve sector loopt.

File usage on other wikis nl: In drie jaar tijd kan het land begrotingsakkootd 86 miljard euro lenen. Rond 21 juli, de nationale feestdag, plant premier Charles Michel te landen met een begrotingsakkoord.

Advanced Search

Society is facing an approaching global talent shortage as the job market struggles to keep up with the ever-increasing prevalence of technology. Als onderdeel van het lidmaatschap van de Europese Unie EU zijn de lidstaten verplicht om jaarlijks een bijdrage te begrotingaakkoord aan de Europese begroting.

Bij deze zogenoemde horizontale ontwikkeling vallen vooral de groei van de overdrachtsbelasting 14,4 procentbpm 13,9 procentbegrogingsakkoord 8,3 procent en de vennootschapsbelasting 8,5 procent op, zoals tabel 2. De Aanbestedingswet AW stelt dat aanbestedende diensten bij meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen onder de Europese drempel de ondernemers die zij uitnodigen op basis van objectieve criteria kiezen.

  BU 508A PDF

Daar staat tegenover dat de aardgasbaten lager uitkwamen.

Het bni is in naar boven bijgesteld, waardoor ook meer HGIS-budget beschikbaar kwam. Het Eigenmiddelenbesluit is niet door alle lidstaten in geratificeerd. Alle afgeronde beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken, inclusief kabinetsreactie, zijn hier eveneens te vinden. In bleef die nog gelijk ten opzichte van het jaar ervoor en in en kromp de particuliere consumptie nog op jaarbasis.

De passivazijde van de balans bestaat uit de schulden en het vermogen. Het gaat daarbij vooral om:. De Ministers informeren de Tweede Kamer via hun departementale jaarverslagen en andere reguliere rapportages over de stand van zaken op de onderscheiden beleidsterreinen.

Dat gold ook voor de lasten en baten van de baten-lastenagentschappen.

Ieder begrotingsartikel moet ten minste elke zeven jaar worden doorgelicht. Bij het Nederlandse deel van de EU-afdrachten hebben zich verschillende mutaties voorgedaan. De totale verkoopprijs van SNS Bank begrotijgsakkoord zodoende 2,7 miljard euro. De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting zijn 1,7 miljard euro hoger. The Euro crisis remains the dark cloud above both the European and the Dutch economy.

Beleidsevaluaties worden als instrument door middel van een syntheseonderzoek samengebracht in een beleidsdoorlichting op het niveau van een begrotingsartikel om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid te beoordelen. De lage grondstofprijzen met name die van olie en gas hebben een sterk effect en ook westerse sancties drukten de groei. De opbrengst van de gedeeltelijke beursgang van ABN Amro — in totaal 3,8 miljard euro — heeft het kabinet dus volledig gebruikt voor de aflossing van de staatsschuld.

Share